Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Oxygenium - Kyslík
Publikováno: Čtvrtek, 13.03. 2008 - 12:31:47
Téma: dr. Jan Scholten


Oxygenium je zajímavý lék až na skutečnost, že je přítomný v mnoha složených lécích, mnoho o něm nevíme. Léky jako uhličitany, dusičnany, silikáty, fosforečnany a sírany obsahují kyslík, i když z názvu se to nedá určit a není lehké určit specifické téma kyslíku v těchto lécích. Alumina, silicea a Arsenicum album také obsahují kyslík, ve skutečnosti jsou to čisté oxidy, i když jejich název to nenaznačuje. Když analyzujeme obrazy léků Aluminy, Silicei, a Arsenica alba, vidíme, že se tu objevuje společné téma, které vystihují slova jako "lakota, sobeckost, nenasytnost, egoismus, strach ze zlodějů, sny o zlodějích a závist". Všechna tato slova, jak uvidíme, hrají velkou roli v celkovém tematu kyslíku. I když se jeho obraz může jevit zpočátku trochu negativní, ze zkušenosti víme, že čím víc máme poznatků o léku, tím víc se původní negativní dojem vyváží kladným v širším celkovém obraze.

Signatura
Jméno Oxygenium znamená kyselinu, "oxy", tvořící, "genesis". Oxidací kovů vznikají oxidy, které jsou v homeopatii málo využívané kromě Arsenica alba. Některé oxidy se rozpouštějí ve vodě a vytvářejí kyseliny. Například kyselina dusičná vzniká z oxidu dusičitého a vody. Jiným příkladem je oxid uhličitý, který se rozpuštěný ve vodě stává slabou kyselinou.
Jiné oxidy rozpuštěné ve vodě vytvářejí zásady (v homeopatické literatuře se nazývají také kaustika). Oxidy, které vznikly z kovů nacházejících se na levé straně periodické tabulky prvků, jako sodík, draslík, vápník se rozpouštějí ve vodě a stávají se zásadami.
Oxidy kovů z pravé strany periodické tabulky, jako síra, dusík, se obyčejně změní na kyseliny, když se rozpustí ve vodě.
Téma vody a ohně je významnou součástí Oxygenia. Oxidace znamená reakci s kyslíkem ze vzduchu, při které vzniká oheň a teplo. Tento proces hoření uvolňuje energii, která byla uložená v původní látce. Ale kyslík a vodík zároveň tvoří látku, která oheň dokáže zahasit, tj. vodu. Téma vody a ohně se často používá jako symbol dávání a braní nebo muže a ženy.
Oxidace je základním procesem všech forem života. Je to pomalý vnitřní proces, při kterém není vidět skutečný oheň. Je to proces nevyhnutelný pro udržení života a zároveň to znamená i konec něčeho, určitý druh smrti. Je to téma jíst a být snězený. Tady vidíme spojitost s tématem agrese.
Oxidace obsahuje podstatu změny a transformace. Výměna je nevyhnutelnou podmínkou pro změnu a tím i pro zkušenost. Z tohoto pohledu je zajímavý i význam volných radikálů a antioxydantů.
16 % vzduchu, který dýcháme tvoří kyslík. Je to nejběžnější prvek na Zemi. 50 % všechné hmoty je z kyslíku.
Je to plyn a proto je těžko uchopitelný, to je v kontrastu s tím, že bez něho nemůžeme existovat.

Témata

Stadium 16

Ztracený
Všechno je pryč
Očekávání
Lákání, vábení
Prohloubení
Vzpomínky
Představy
Uklidnění
Využití, vyčerpání
Zanedbávání, lenivost
Rozklad, úpadek
Provokování

Perioda uhlíku

Hodnota, smysl, sebehodnotí
Etika - dobro a zlo
Tělo, život, požitky
Majetek
Hrdina
Slabé já
Magie, mýty
Dítě

Skupinová analýza

Využívání zdrojů do vyčerpání - sobeckost.
Lhostejnost k majetku.
Žít z minulé slávy a zdrojů těla.
Žít z minulých pocitů sebehodnotí - vyhledávání pozornosti.
Chce víc, než je nutné - prosí, žádá mít svoji vlastní cestu.
Ztráta sebehodnotí - rozhořčený , uražený.
Použitý jako osoba - zneužití.
Fantazírování o ztrátě hodnoty - oběť.
Líná osoba.
Očekává, že dostane hodnoty a normy od jiných.
Lákání prostřednictvím majetku - korupce. Zanedbávání těla - tulák.
Snaha navést jiné, aby mu něco dali - žebrání.
Očekávání, že dostane majetek - žebrání.
Hnití těla - červy a larvy.

Obraz Oxygenia
Esence: žít vlastnictví a majetku: sobeckost.

Žít majetku: sobeckost
Oxygenium má problém s majetkem v tom smyslu, že těžko hledá rovnováhu mezi dáváním a braním. Mají strach, že ztratí svůj majetek a mají sklon sobecky na něm lpět. Dokonce se mohou stát dost tvrdohlaví a lakomí. Bojí se zlodějů. Jejich myšlení vystihuje princip "oko za oko, zub za zub".

Lhostejný k majetku
Opačný pól stejného tématu je úplná lhostejnost k majetku. Tak velmi se bojí být sobečtí, že si nedovolí nic nechat pro sebe. Opět tady chybí rovnováha mezi dáváním a braním. Tito lidé mají sklon stáhnout se ze života. Raději se budou věnovat svým vnitřním kvalitám a nebudou se trápit dramaty vnějšího světa. V pozitivním smyslu jsou velmi dobří v abstinování, zdržování se.

Žít pocitu sebehodnoty: hledání pozornosti
Přejí si, aby i jiní viděli jejich hodnotu a podle toho se chovali. Jsou hrdí na sebe a projevuje se to i v jejich chování. Mohou být velmi dožadující se. Hluboko v nitru mají pocit, že nedostali všechno, co jim patří a jsou rozhodnuti to získat. A tak si stěžují a naříkají. Dokonce mohou být agresivní se ve svých požadavcích. Ve skutečnosti vědí, že už dostali víc, než jim patří, ale aby to nemuseli přiznat, pokračují ve stěžování si.
Už jako děti mají sklon vyžadovat si všechno hned a teď. Nedokážou čekat a nepřestanou žádat. Můžeme vidět i opak. Nesnášejí lidi, kteří si stěžují. Nechtějí slyšet nic, co by jen trochu vypadalo jako stěžování. Ale ani oni si nedovolí žádnou stížnost. "Není důvod si stěžovat, dostali jste všechno, co jste potřebovali."

Ztráta sebehodnoty - rozhořčený
Když nedostanou, co chtějí, může je to velmi rozhořčit , i když už dostali víc jako kdokoliv jiný. Jiné lidi může dráždit jejich požadovačné jednání. Lékaři, kteří se snaží ze všech sil, začnou být zoufalí, když to stále není dost dobré. když lékař a nebo terapeut nakonec ztratí trpělivost a vybuchne, mají pocit, že se k nim opět zachoval někdo velmi tvrdě a zapřísahají se, že k tomu lékaři již nikdy více nepůjdou.

Použitý jako osoba- zneužití
Jak v tomto směru pokročíme dále, příjdeme k pocitu zneužití. Zdá se jim, že jiní již vzali všechno, co mělo nějakou cenu. Vždy je to chyba někoho jiného. I když nevynaloží žádné úsilí na to, aby si vydělali na živobytí, stále mají pocit, že jsou zneužití a využití jinými.

Fantazírování o ztrátě sebehodnoty - oběť
V krajních případech se z nich stanou skutečně oběti. Neustále si stěžují na různé křivdy. I nejmenší příhody dokážou nafouknout na "omluvitelné" důvody, na vážné stížnosti, které se mohou u nich projevit i na tělesné úrovni. Tyto fyzické problémy jsou dalším důvodem na to, aby se cítili diskriminovaní a jsou pro ně dobrou výmluvou na to, aby se úplně přestali snažit.
Neumí se smířit s tím, že život není vždy spravedlivý a že je třeba si z něho vzít to dobré.
Pozitivní stránkou Oxygenia by byla odvaha pustit se do života, angažovat se, ale zároveň si udržet čisté srdce.

Lenivá osoba
Stávají se stále víc a víc lenivými, protože se jim zdá, že všechno je už i tak ztracené.
Buď očekávají, že svět se sám stane lepším nebo že by se o to mohli postarat jiní lidé. jejich pasivní přístup je příčinou, ale zároveň následkem všeho zlého v jejich životě. Jsou lhostejní a nevšímaví, ztrácejí kontrolu nad svým životem. Jak nedostanou to, co chtějí, zkusí to někde jinde.

Lákání prostřednictvím majetku - korupce.
Korupce ja dalším důležitým tématem tohoto léku. V počátečních stadiích se jim myšlenka na korupci protiví. Nepřijmou ani malou pozornost nebo dárek, protože mají pocit,že by to mohl být začátek konce. Je to znak jejich strachu, že by je korupce mohla pošpinit. V pozdějších stadiích však už vidíme přesný opak, stávají se zkorumpovaní: "Celá společnost je zkažená, proč se tedy toho nezúčastnit ?" Znovu se tu ztrácí rovnováha mehi dáváním a braním.

Zanedbávání těla : tulák
V pozdějších stadiích mohou zanedbávat sebe, svůj dům nebo svoji práci. Žijí jako tuláci, oblékají se do hader a drmolí si něco o nespravedlnosti světa. Rádi šokují ostatní svým vzhledem a řečmi.

Snaha navést ostatní, aby mu něco dali - žebrání
Nakonec se může stát žebrání jejich jediným zdrajem příjmů. Rádi hrají na city druhých, na jejich slabé místo, aby jim dali něco z jejich bohatství. snaží se přivést lidi do hloubky svého srdce, aby našli lásku, která je povede k velkodušnosti a obdarování. Tyto dary většinou přijmou bez jakékoliv vděčnosti, protože mají pocit, že mají právo dostat zpět to, co jim jiní předtím vzali. Doufají, že získají víc, když se budou tvářit jako oběť nebo když lidi šokují svým zuboženým stavem nebo postiženým tělem.

Hrdina
Ve stavu Oxygenia je hrdina na cestě za dosáhnutím svého cíle, ale je vystavený nástrahám touhy a svádění. Je to situace Odysea svázaného Sirénami. Samozřejmě jeho výzvou je odolat těmto pokušením a svodům a splnit svoji úlohu. Musí se pustit do světa, ale zároveň zůstat čistý.

Mentální stav
Strach: vágní (2!), neznámé věci ( ! ), život, cizinci, zloději ( 3 ! ), zločinci, chudoba ( 3), budoucnost, cestování, létání, davy, cesty, selhání, choroba, operace, jehly, nože, nákaza ( !), znečištění, červi, rakovina, smrt, akutní záchvaty, paniky.
Sny: zloději, červi, bouřka, hanba
Hněv: kritický, agresivní, zlostný, divoký, panika
Nálada: živý, odvážný, plachý, nejistý, nerozhodný, >podpora, lhostejný, beze smylu, lehko se urazí, tvrdohlavý, depresivní, samovražedný.
Mentálně: zmatený, pomalý, problémy s orientací, nedostatek koncentrace, zapomětlivý, demence.
Kontakty: > společnost, Náboženství: magický, obscesivní
Příčiny: zanedbání, zneužití, incest, nepřítomní, závislí nebo slabí rodiče.

Generálie
Počasí: teplokrevný, venku, < hory, < průvan.
Chutě: alkohol, narkotika, ovoce, teplé jídlo
Jídlo: < mastné, sýr, máslo, vepřové maso, alkohol, víno.
Spánek: mnoho ( 2), směje se ze spaní.
Tělesně: < námaha, stoupání, < kouř, hluk

Těžkosti
Únava, nízký tlak.
Bolesti hlavy, tlakové, pod pravým okem, obočí stlačené dolů, < námaha, odpočinek.
Sinusitida, zduřené lymfatické uzliny.
Vertigo, zatmění se před očima.
Retrolentální fibropazie. Slepota. Katarakta.
Tlak v uších, Ucpaný nos, epistaxe.
Suché hrdlo, šimrání, < mluvení. Ztráta hlasu.
Plicní problémy. Kašel, bílé "hrčky".Hyperentilace.
Choroby srdce.
Postižení jater, jaterní nedostatečnost, hepatogenní toxemie.
Choroby ledvin.
Vitiligo.
DD perioda uhlíku, stadium 16, acetika, muriatika, Anacardium.
DD volné radikály, superoxid, Hydroxyl ( OH), Nitric oxid ( oxid dusnatý, NO ), Hydrogenium, Hydrogen peroxid ( peroxid vodíku, H2 O2 )Allopurinol.
DD kaustika: mají stejný pocit, že jsou obětmi nespravedlnosti,ale oni mají i vysoké ideály, to nevidíme u Oxygenia.
DD dusičnany: Oxygenium už nemá pocit, že má právo dostávat, proto začíná naříkat a stěžovat si. Nitrogenium má ještě pocit, že má právo na svoji náležitou odměnu, proto je víc požadující a ambiciozní.
DD muriatika: ty mohou mít též sklon a naříkání a stěžování si, ale cílem tohoto počínání je víc upoutat pozornost, než získat něco navíc,jako je cukřík, víc peněz nebo mimořádnou starost lékaře.
DD magnezia. společnou mají agresivitu a bojovnost.
DD Ferrum: Na materiální úrovni Ferrum a magnezie jsou nejdůležitějšími modulátory oxidačních procesů, ovládají jejich intenzitu a zpomalují je, aby probíhaly rovnoměrně.

Případy, kdy kyslík pomohl

1. případ
oholený, brýlatý, 23 let, bojí se cholesterolu a cukrovky, nesoustředěný, zmatený, 3 roky nezaměstnaný, jako dítě přidušený polštářem, špatne se učil, šikana ve škole - učil se na zedníka, umývá si ruce, 3 x si umyje ruce, byl vegetariánem,otec ho nenávidí, nestará se o ně, nepracuje, jak se rozhodne, že něco chce, stále to vyžaduje,otravuje, až to dosáhne, musí být po jeho, tále je nervozní, vybuchuje, nutí se vypít hodně vody - podle hodin, každou hodinu, před koupáním vystříká koupelnu desinfekcí, není důsledný nezeptá se, jestli si může něco vzít, nemá pocit zodpovědnosti, nemá chuť pomáhat jiným, chce být čistý a umytý, triko si dává naopak chléb pokládá na záda, nestálý v názorech, nemá vlastní názor, holí se 2,5hod - stále se zaobírá sám sebou, stále čte dokola články o zdraví, lpí na svém těle, v noci se pomočuje,všechno si musí napsat, nevadí mu, když někdo za něho pracuje, směšný svými výroky, teplokrevný, chce být chlap, nervozní, tiky očí, rukou si stále sahá na obličej, mluví jako porouchaná deska, stále se umýval - velký účet za vodu. Koníčky: jízda na kole, nemá rád politiku, vadí mu, že je drahé jídlo, dřív bylo levnější, zdravá výživa, strava, chce zdravě žít, oči - mžourá, nosí brýle, je líný, je dětinský

2. případ
masér, zavalitý, problém s očima,vidí rozmazaně ,vzdychá, pomalý, normální člověk, nevyniká, průměrný, někdy se nazlobí, bolí ho zuby, nos,vyčerpaný a znechucený z práce, moc se napracuje, vadí mu kolegové, měl by se o něho starat stát, je přece postižený, klid, pohodlí, nerad problémy, nerad chodí do práce, nechuť k životu, zrovna mi ujel autobus, nerad dělá to, co musí, nechce se mu zrovna teď, bolí ho levé rameno, když se probudí a má se rozhýbat, bolí ho záda, celý člověk, nucený pomáhat, vadí mu to chybí mu nadšení teď zrovna to nechce,nespravedlivost - každý něco dostává a mu nikdo nic nedá štěstí nepocítil, chtěl by bohatou nevěstu,vyhrát peníze, nevěsta je drahá, hodně toho sní, mrtví mu nemohou ublížit, to je mu sympatické, pocit, že ho okradli, cítí se jako oběť upnutý na peníze, stěžuje si na matku - je zaslepená bohatstvím, matka je lakomá, nic nevytvoří sám , myslí, si, že mu všechno musí automaticky spadnout do klína tvrdí - nic nemá zadarmo, představuje si, že je hrdina, chce být stále o krok před jinými, aby nebyl překvapený, je jako politik, je nic podle něho, Oxygenium - hodnoty probírá, je nemocný, má bohatého zlatého koka, bezohlednost, chce si vzít, co mu patří, vidí nespravedlivost ve své situaci

Zdroj: Jan Scholten, Vladimír Petroci

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=132