Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Jan Scholten Levoča 28. - 30. 3. 2008 (Lantanoidy)
Publikováno: Středa, 02.04. 2008 - 22:11:16
Téma: dr. Jan Scholten


Tento prodloužený víkend jsme měli možnost se setkat v Levoči s holandským homeopatem dr. Janem Scholtenem, který je znám svou rozsáhlou prací při objevování nových homeopatických léků z říše minerálů. Jan Scholten patří mezi vedoucí osobnosti současné světové homeopatie, čehož dosáhl objevem skupinové analýzy a svým systémem přinesl do homeopatie nové poznatky o lécích pro přesné určení similima z říše minerálů.

Seminář se pro velký zájem konal v kině Úsměv a už dávno jsem neviděl tolik lidí na homeopatickém semináři. Naši homeopati se sjeli z celého Československa jako za starých času, byly zde zástupci všech homeopatických škol i směru z Čech a Slovenska. Po úvodním proslovu dr. Petrociho, který nás všechny přivítal a poděkoval za prezentaci semináře všem školám, předal slovo dr. Janu Scholtenovi a tím se začal třidenní maratón, který se skončil v neděli odpoledne.

Přednáška se začala s krátkým obeznámením s periodickou tabulkou prvků, se zaměřením na novou skupinu v periodě zlata tzv. Lantanoidy, tato skupina je skryta v této periodě za prvkem Lantanem, můžeme ji začlenit do periodické tabulky do jednotlivých stádií. Potom jsme se pustili do jednotlivých videopřípadů, které byly většinou vyléčeny některým lékem ze skupiny Lantanoidů. Hlavními znaky těchto léků je autoimunitní onemocnění v anamnéze pacienta; pocit tíže nebo napětí pacienta může být spojen s pocitem magnetismu – pacienti ze skupiny Lantanoidů dokážou ovlivňovat elektrická zařízení; potřeba sebekontroly, sebeurčení; averze k dominaci a ani nechce dominovat, chtějí nezávislost, svobodu, tvrdohlavost, mohou to být stoupenci hnutí Hippies nebo New Age – rozhodují o sobě sami; mají hluboké myšlenky, psychoterapie, jóga, meditace, spiritualita, duchovno, homeopatie; téma černé díry, výrazný strach z anihilace; téma tajemnosti souvisí s pocitem, že jsou jiní než ostatní; velká averze k pokrytectví, čestnost; citlivost na to, co si myslí jiní lidé; jsou velmi inteligentní; aspekt toho, že chtějí zlepšit svět něco pro něj udělat – téma služby; téma autonomie; averze k lékařům a k lékům; silná vůle; tvořivost; téma ponoření se do své duše a začlenění své temné stránky do celku.

Na semináři byly uvedeny videopřípady těchto léků : Terbium oxydatum, Cerium oxydatum, Holmium oxydatum, Holmium muriaticum, Neodymum carbonicum, Thulium oxydatum, Oxalicum oxydatum, Erbium metallicum, Samarium carbonicum, Europium nitricum, Praseodymum sulphuricum, Gadolinium oxydatum, Lanthanum bromatum, Europium phosphoricum, Neodymium fluoratum, Abrotanum, Absinthum.

Celý seminář proběhl v příjemné pracovní atmosféře, obohacen o prohlídku města Levoče a sobotní koncert historické hudby v dobových kostýmech. Jan Scholten ochotně odpovídal na všechny otázky a názornými příklady vysvětloval rozdíly mezi jednotlivými léky a skupinami. K této mimořádné údalosti bylo načasováno i vydaní jeho knihy: Homeopatie a prvky, kterou Jan Scholten v průběhu semináře ochotně podepsal. Na závěr nezbývá než poděkovat organizátorům za tento pěkný seminář a doufat v to, že se brzo něco podobného bude opakovat.

Lantanoidy

Lantanoidy jsou skupinou čtrnácti chemických prvků následujících za lantanem, které doplňují jeho elektronovou konfiguraci do orbitalu 4f. Veškeré lantanoidy vykazují velmi podobné chemické chování a patří mezi kovy. Spolu s lantanem, skandiem a yttriem tvoří skupinu prvků vzácných zemin.

Atomové číslo Jméno Chemická značka
57 Lantan La
58 Cer Ce
59 Praseodym Pr
60 Neodym Nd
61 Promethium Pm
62 Samarium Sm
63 Europium Eu
64 Gadolinium Gd
65 Terbium Tb
66 Dysprosium Dy
67 Holmium Ho
68 Erbium Er
69 Thulium Tm
70 Ytterbium Yb
71 Lutecium Lu

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické chování i základní fyzikální vlastnosti všech prvků skupina lantanoidů jsou velmi podobné. Všechny patří mezi kovy, mají stříbrolesklou barvu a jsou velmi měkké.

Jejich reaktivita postupně klesá se stoupajícím atomovým číslem. Například lantan a cer poměrně rychle reagují se vzdušným kyslíkem, jsou prvky za europiem, které jsou na vzduchu relativně stálé. S vodou reagují za vzniku plynného vodíku, snadno se rozpouští v běžných minerálních kyselinách. Za zvýšené teploty také přímo reagují s běžnými nekovovými prvky jako dusíkem, borem, křemíkem, fosforem, sírou a halogeny.

Ve sloučeninách se vyskytují především v mocenství Me+3. Výjimkou jsou cer, který tvoří velmi stabilní sloučeniny i v mocenství Ce+4 a europium, jehož sloučeniny v mocenství Eu+2 jsou zcela stálé. Sloučeniny jiných lantanoidů ve valencích +2 a +4 jsou spíše kuriozitami, jsou velmi nestálé a nemají žádný praktický význam.

Chemické vlastnosti solí lantanoidů jsou značně podobné sloučeninám hliníku. Všechny tvoří například vysoce stabilní oxidy, které nereagují s vodou a jen velmi obtížně se redukují. Ze solí anorganických kyselin jsou důležité především fluoridy a fosforečnany, jejich nerozpustnost ve vodě se používá k separaci lanthanoidů od jiných kovových iontů. Další nerozpustnou sloučeninou je šťavelan, který je možno použít ke gravimetrickému stanovení těchto prvků po jejich vzájemné separaci.

Netypické vlastnosti, vybočující z obvyklého chování lantanoidů vykazuje gadolinium, které jako jediné z této skupiny má ferromagnetické vlastnosti a podobá se tím prvkům jako je železo nebo nikl. Odlišností promethia je fakt, že se tento prvek v přírodě prakticky nevyskytuje, protože žádný z jeho izotopů není stabilní a všechny se radioaktivně rozpadají.

Lantanoidová kontrakce

Jako lantanoidovou kontrakci označujeme jev, kdy se s postupným zvyšováním atomového čísla prvku zmenšuje poloměr následujících atomů. Ve skupině lantanoidů je tento trend zvláště markantní, pro první ze skupiny - lantan se uvádí atomový poloměr 1,061 Å a poslední lutecium pouze 0,848 Å.

V normálních řadách prvků naopak průměr atomu se zvyšujícím se atomovým číslem roste. V případě lantanoidů se postupné zmenšování atomového poloměru vysvětluje tím, že elektrony doplňované postupně do orbitalu 4f vykazují nízké stínění kladného náboje atomového jádra a tak s přibývajícím atomovým číslem a tím i počtem protonů v jádře roste efektivní náboj jádra působící přitažlivou silou na elektrony.

Výskyt

Monazitový písek bohatý na lantanoidy a thorium

Přestože jsou lantanoidy také označovány jako prvky vzácných zemin, není jejich výskyt na Zemi nijak řídký. Nejčastěji zastoupený cer je celkově 26. prvkem v pořadí elementárního složení zemské kůry a i nejméně běžné lutecium vykazuje 200 x vyšší obsah než zlato.

V přírodě se lantanoidy vyskytují pouze ve formě sloučenin. Neexistují však ani minerály, v nichž by se některé lantanoidy (prvky vzácných zemin) vyskytovaly samostatně, ale vždy se jedná o minerály směsné, které obsahují prakticky všechny prvky této skupiny. Navíc jsou v těchto minerálech téměř vždy přítomny prvky jako yttrium nebo radioaktivní thorium. Mezi nejznámější minerály na bázi fosforečnanů patří monazity (Ce, La, Th, Nd, Y)PO4, jinou hojně zastoupenou skupinu tvoří bastnäzity (Ce, La, Y)CO3F– směsné flourouhličitany prvků vzácných zemin a dále například minerály euxenit (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 nebo samarskit ((Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16).

Velká ložiska těchto rud se nalézají ve Skandinávii, USA, Číně a Vietnamu. Významným zdrojem jsou i fosfátové suroviny - apatity z poloostrova Kola v Rusku

Výroba

Při průmyslové výrobě prvků vzácných zemin se jejich rudy nejprve louží směsí kyseliny sírové a chlorovodíkové a ze vzniklého roztoku solí se přídavkem hydroxidu sodného vysráží nerozpustné hydroxidy všech lantanoidů. Přitom lze selektivně oddělit většinu ceru, protože hydroxid ceričitý Ce(OH)4 hydrolyzuje již z poměrně kyselých roztoků a k jeho vysrážení dochází nejdříve.

Separace jednotlivých prvků se provádí řadou různých postupů – kapalinovou extrakcí, za použití ionexových kolon nebo selektivním srážením nerozpustných komplexních solí.

Pro přípravu jednotlivých čistých kovů jsou používány různé metody.
Poměrně častá je elektrolýza směsi roztavených chloridů vyráběného kovu, chloridu vápenatého CaCl2 a sodného NaCl.
Při výrobě z fluoridů se v případě lehčích prvků používá redukce kovovým vápníkem
2 MeF3 + 3 Ca → 2 Me + 3 CaF2
pro těžší pak redukce oxidu elementárním lanthanem.
Me2O3 + 2 La → 2 Me + La2O3

Využití

Praktické využití lantanoidů výrazně stoupá v posledních přibližně 50 letech, kdy byly do praxe zavedeny průmyslově využitelné separační metody jako kapalinová extrakce nebo dělení pomocí ionexových kolon. Zároveň silně stoupla poptávka po relativně nízce zastoupených prvcích jako je europium a terbium, které jsou spolu s yttriem nezbytné pro výrobu barevných televizních obrazovek.

Podrobnější popis využitelnosti jednotlivých prvků vzácných zemin je uveden pod hesly těchto prvků, obecně se s nimi setkáme v následujících odvětvích a aplikacích:
V metalurgii se jejich vysoká afinita ke kyslíku uplatní při odkysličování roztavených kovů a malé přídavky lanthanoidů do různých slitin mají vliv na výsledné mechanické vlastnosti produktu. Například oceli nebo litina pak vykazují vyšší tvárnost a kujnost a mají vyšší mechanickou odolnost proti nárazu. Významné uplatnění nalézají ve sklářském průmyslu. Přídavky malých množství různých lanthanoidů mění index lomu vyrobeného skla, působí odbarvování a čeření skloviny, upravují absorpční vlastnosti skla pro světlo různých vlnových délek a podobně.
Při výrobě barevných televizních obrazovek jsou především sloučeniny europia, terbia a yttria nezbytné pro výrobu luminoforů.
V jaderné energetice nacházejí uplatnění především těžší lanthanoidy, které vykazují velmi vysoký účinný průřez pro záchyt neutronů a slouží proto jako součást slitin pro výrobu moderátorových tyčí pro regulaci provozu jaderných reaktorů.
Mimořádně silné permanetní magnety jsou vyráběny se slitin a sloučenin neodymu a samaria.
Velmi významný je podíl různých lanthanoidů v materiálech pro výrobu laserů.
Katalyzátory na bázi lanthanoidů se používají i v petrochemii při krakování ropy a dalších výrobách organické syntetické chemie.

Zdroj: přednáška Jana Scholtena v Levoči 28. - 30. 3. 2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/LanthanoidyTento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=157