Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Lantanoidy (doplněno)
Publikováno: Pátek, 24.10. 2008 - 12:40:40
Téma: dr. Jan Scholten


Klíčovým slovem Lantanoidů je pojem: „sám sebou“ – od tohoto slova se dá odvodit celý jejich obraz. Chtějí se dozvědět, kdo ve skutečnosti jsou: sebepoznání. Chtějí být svými pány: autonomie. Chtějí vládnout sami nad sebou: samospráva. Chtějí být sami sebou. Odpovídajícím ekvivalentem slova „sám“ je řecké slovo „autos“, které najdeme ve významu slov autonomie i autoimunitní choroby.

Jejich touha, aby poznali sami sebe, je dovede k objevení svého vnitřního světa. Ve své psychice mohou jen oni zjistit, kdo ve skutečnosti jsou, proto soustavně bádají. Ale v tomto zkoumání se setkají i se svým stínem, s temnou stranou své duše. Tento aspekt je přivede k tomu, aby se stali terapeuty. Při zkoumání druhých lidí člověk poznává lépe i sám sebe. Světlo, mají potřebu vnitřního světla, aby uviděli svou duši a osvětlili svou temnou stranu, stín. Objevení sama sebe potřebují k tomu, aby mohli být sami svými pány, chtějí řídit věci.

Autonomie
Autonomie je velmi důležité téma, pravděpodobně je to nejvýstižnější klíčové slovo pro Lantanoidy. Tento aspekt je neustále přítomen v případech Lantanoidů, je to první úroveň vývoje Lantanoidů. Na této první úrovni je touha, aby člověk byl sám sebou a vyjadřuje se tím, že chce být svým pánem.

Autonomie znamená to, že si sami chceme stanovit zákony: Řecké slovo „autos“ znamená sám a vlastní, přičemž slovo „nomos“ znamená zákon. Lantanoidy touží po svobodě, osvobození, nezávislosti, chtějí být svými pány. Chtějí žít samostatný život, stanovení vlastních pravidel je pro ně rozhodující. Mohou se zdát jako anarchisté, nesnesou: když jim někdo vládne, když jim někdo poroučí, nebo se dostane nad ně, když je manipulují a vedou je. Mají silný odpor k lékařům, operacím a injekcím. Mají pocit, jako by tím narušili jejich integritu. Mají odpor k závislosti, jako např. při chronickém ochrnutí nebo mrtvici. Je pro ně těžké, aby se odevzdali druhému, silně lpí na svých názorech i přesto, že kvůli tomu zůstanou úplně sami.

Většinou si sami vytvoří své zaměstnání, protože nechtějí býti podřízenými, kterým mohou poroučet. Podřízeným se cítí dobře jen v tom případě, když je nechá vedoucí samostatně pracovat. A protože jsou zodpovědnými lidmi, tak vykonají samostatně, co je třeba i bez příkazů.

Děti mají často odpor ke škole a školní disciplíně, nechtějí: aby jim máma vybrala šaty, aby jim řekla, co mají jíst. Nesnese tresty, nejméně to, když ho zbijí, má pocit, že tím vážně narušili jeho autonomii. Tato touha zaměřená na autonomii a svobodu přitom není jenom pro ně samé. Chtějí, aby i ostatní byli stejně svobodní, aby byl každý svým pánem. Nechtějí vládnout nad ostatními, stejně tak jako nechtějí, aby jim někdo vládl.

Vláda
Mají silný vládnoucí aspekt. Jsou rozhodní se silnou vůlí, která často vypadá jako tvrdohlavost. Chtějí se naučit, jak je možné kontrolovat věci, silné mocnosti světa. Vyvinou si silnou moc, samovládu. Dokážou aktivovat ze sebe obrovské síly a mají silnou motivaci, aby dosáhli svého cíle. Potřebují obrovskou schopnost koncentrace a i tu si rozvijí. Mají velkolepou kreativitu na řešení problémů. Vnější moc je jenom pozdější důsledek jejich vnitřní síly. Jejich cíle mohou být hmotné i duševní.

Mají silnou představivost. Jejich moc je nejvíce duševní, duchovní. Jejich představivost je nejvíce vizuální, dokážou reprodukovat úplný obraz ve své mysli. Často jsou velmi citliví, vědí co si myslí a cítí druzí. V dětském věku jsou velmi moudří, opatrní, dokonce ještě moudřejší než dospělí. Protože tolika věcem rozumí, může je to poplést. Jejich vnitřní zrak jim ukazuje právě opak toho, co jim říkají. To vede k úplnému zmatení, k dyslexii a dyspraxii.

Hledání
Všeobecně bráno, lantanoidy patří do třetího stádia. Hledají moc, zkouší ji a dělají s ní pokusy, s mocí série zlata. Chystají se na vedoucí pozici. Moc hledají nejintenzivněji ve svém vnitřním světě. Nejdřív se musí naučit vládnout sami nad sebou, než se mohou stát králem. Nejdříve musí získat sebeovládání, než by mohl kralovat nad druhými, protože králi už nikdo jiný nevládne. Jsou takoví jako Herkules, který nejdříve musel splnit obrovské úkoly, aby potom mohl být králem a Bohem.

Sebeovládání
Aspekt moci se v první řádě vztahuje i k sebeovládání. Ve všeobecnosti je jim cizí, aby se stali vedoucími, řediteli. O mnoho více se snaží vypěstovat vládu sami nad sebou a ne vládu nad světem. Tato motivace je důsledkem jejich touhy po autonomii. Když už se naučili, jak mají řídit svůj život ve vnějším světě, přijdou na to, že je jim to na nic, když jejich psyché zůstane ovlivněné pocity, pudy nebo rodinnými a kulturními pověrami, normami a hodnotami. Nejdříve chtějí vypátrat to, co se v nich odehrává a chtějí to i usměrňovat. Jejich sebeovládání se stane tak silné, že už vůbec nejsou schopni se uvolnit. K tomu potřebují sexualitu nebo takovou drogu jakou je alkohol, marihuanu nebo psychotropní látky.

Sám sebou
Pojem „sám sebou“ se těsně váže k této sérii. Slovo autonomie, už slovo „sám“, to je řecký „auto“. Chtějí zjistit, co je doopravdy jejich a co je to, co pochází od druhých. Během svého života chtějí mít jasno v tom, co dostali od rodičů a jiných a co je to, co skutečně pramení z jejich vnitřního Já. To se projeví i na imunitním systému. Jejich imunitní systém ze sebe vypudí cizorodné látky a jenom to si nechá a chrání, co je jeho.

Vnitřní svět
Jejich vnitřní svět je často důležitější než vnější svět. Rádi by rozvíjeli své vnitřní Já, což je tvorba osobnosti v mlhavém hledání. Rádi by pochopili a ovládli své vnitřní motivy, instinkty, pocity, myšlenky a úmysly proto, aby ony nevládly nad nimi. Musí vědět, kdo jsou oni ve skutečnosti. Rádi by kontrolovali sami sebe a své vnitřní pohnutky, drželi je v rovnováze s vnitřní motivací.

Tato touha po sebekontrole v nich vzbudí zájem o spiritualitu, hledají ji v spirituálních a náboženských skupinách, jako jsou např. Svobodní zednáři, řád Rosenkruciánů nebo astrologové. Hledají vysvětlení a osvícení.

V objevování svého vnitřního Já se často dostanou velmi hluboko. Vědí, že věci a jejich podstata se skrývá někde hluboko. Proto mají odpor k povrchním lidem a věcem.

Stinná strana

Důkladně prozkoumají svou psyché, a přitom se střetnou se svojí temnou stranou „stínem“, jak to pojmenoval Jung. Chtějí se přesvědčit o tom, co je v nich dobré a co špatné. Chtějí porozumět svému egu, sami sobě. Nakonec potom opustí své ego a nerozvíjí ho. Ve všeobecnosti si lidé zvykli svůj stín ze sebe projektovat; lanthanoidy se naopak smíří se svým stínem, aby zabránily jeho projekci. Potom už nikoho neobviňují. Pokusí se řízení svého osudu vzít do vlastních rukou; považují sami sebe odpovědnými za svůj osud, proto pak už nikoho neobviňují z chyb. A to pak i ztěžuje rozlišení různých solí lanthanoidů, protože to považují za svůj problém a pociťují někdy, že jejich přátelé, máma nebo táta, jim způsobili bolest.

Světlo a tma
Toto téma sebepoznání se spojuje s jasnozřením. Vidění má symbolickou sílu v poznání a pro vědění. Světlo a tma umožňuje vidiny. To je ohledně podstaty vidiny mnohem více vnitřní tak, jak to pěkně popsal např. Lusseyran. Popisuje, jak dosáhl vnitřního vidění, když po jedné nehodě oslepl.

Světlo a tma je i tématem světlé a tmavé strany duše. Lantanoidy chtějí všechno vynést na světlo denní.

Upřímnost, skutečnost, hloubka
Jsou to velice upřímní lidé, alespoň sami k sobě. Hledají skutečné, pravé věci, vědí, že ve vnitřním světě se nedá klamat.

Reflexe
Hodně reflektují sami sebe, vždy přemýšlí na dvou úrovních: dělají něco, ale přitom pozorují svůj čin. Zdvojnásobí své přemýšlení: přemýšlí a přitom vědí o tom, o čem přemýšlí. Musí to dělat proto, aby nebyli ovlivněni svými vlastními (nevědomými) pohnutkami. Proto pomalu odpovídají, hlavně když mají mluvit o sobě, např. při interwiu. Dvojúrovňové myšlení.

Chtějí získat přehled (série zlata). Chtějí posoudit věci seshora, z ptačí perspektivy jakoby seděli v helikoptéře, letadle. To vysvětluje těsný vztah s ptáky při provingu. V první řádě s dravými ptáky, protože ti v porovnání s ostatními ptáky létají výše, a protože dravá zvířata se dají spojit se sérií zlata, jako i králové.

Sebeovládání, reflexe a neustále hledání ve vnitřním světě je dělá dobrými terapeuty. Často jsou psychoterapeuty, pracují s takovými metodami jako je např. NLP, regresní terapie nebo Jungova terapie. Mohou to být i homeopaté. Nebo si najdou cestu k nějaké alternativní terapii jako je astrologie nebo „new age“ terapie, a neomezuje je to, co považuje společnost za normální.

Citlivá bystrá mysl
Často jsou velice bystří, s mnoha dobrými pohledy a mimořádnou citlivostí. Jsou velmi pozorní a ohleduplní, co se často přímo vyjadřuje v jejich doširoka otevřených očích. V dětství jsou opatrní. Více vidí a cítí než co si v obecnosti o nich dospělí myslí. Vidí rozporuplný svět dospělých, jejich neupřímnost a jejich lži. To je často zmate, nevědí jestli mají věřit svému vnitřnímu zraku nebo přesto tomu, co od dospělých slyší. Proto se často cítí osamocení, mimo skupinu. Mají pocit, že nepatří k tomuto bláznivému, podvodnému a přetvařujícímu se světu. Tento zmatek vede potom k dyslexii, dyspraxii nebo k uzavření se před světem.

Když najdou svoji vlastní cestu, budou ve všeobecnosti velmi bystří a kreativní. Snadno uvidí podstatu problému a najdou řešení. Vynálezci, výzkumníci, vědci.

Humanisté
Ve všeobecnosti mají humanistický postoj. Přejí si, aby byli všichni svobodní a nezávislí, aby sami mohli rozhodovat o svém osudu. Přitom stanoví pro nás kulturu ve formě umění a vědy, najdou řešení na problémy naší doby. Jsou jako Prométheus, který přinesl pro lidstvo oheň.

Odvrácenou stranou moci a poznání je zneužití vědění. To pěkně vystihuje příběh Pandořiny skříňky: když už se jednou poznání dostane ven, víckrát se už nedá vrátit do skříňky.

Sebehodnocení
Silně jsou si vědomí svou vlastní hodnotou, ale musí ji dále rozvíjet, než ji doopravdy dovedou k vyjádření. I tu je řeč více o vnitřní hodnotě než o vnější. Touží po uznání, pochvale a proto jsou mimořádně citliví na kritiku. Ostatní si často nevšimnou jejich skrytých hodnot a zachází s nimi jako s obyčejnými smrtelníky, dokonce je přehlíží. Tehdy se lantanoidy musí přenést přes ten neodbytný pocit, že je ponižují. Když je moc kritizují, tak dostanou vztek. Když jsou neúspěšní ve svých očích, tak je zalije závist.

Izolace a skrývání se
Musí samostatně vykonávat svou práci, aby i tím dokázali, že jsou sami svými pány. Nechtějí pomoc, jsou přesvědčení, že pomoc je neužitečná; musí si pomoci sami. Takže se mohou cítit dost izolováni. Protože hledají spirituální hodnoty, tak jim společnost nerozumí a stanou se samotáři. Izolace může být i problémem, ale ve všeobecnosti se cítí lépe o samotě. Mají averzi k povrchnosti a banalitě každodenní společnosti. Mají odpor k pomluvám, klevetám, oslavám a party.

I jejich vnitřní výzkum je většinou skrytý. Ostatní by tomu stejně neporozuměli, proč by měl o tom mluvit. Dále by myšlenky a předsudky ostatních ovlivnily jejich představy a tím by mohly překážet v jejich rozvoji a omezovat jejich svobodu.

Zdrženlivost
Neradi se podělí o své zkušenosti s vnějším světem, protože vědí, že ne všichni to budou umět ohodnotit. Je jim jasno, že hodnoty a normy společnosti jsou v rozporu s realitou jejich vnitřního světa. Tento rozpor mezi vnějším a vnitřním světem může být někdy velmi matoucí. Může to vést k tomu, že začnou pochybovat o svých pocitech. V dětství je může zmást dyskrepance, kterou zakusí mezi svými vjemy nebo uslyší od svých rodičů a učitelů. Protože jsou děti, musí věřit svým rodičům, přičemž vnitřně lépe chápou věci. Důsledkem je zmatení.

Hledání pravdy
Všude hledají pravdu, skutečnou realitu světa a sebe sama. Jakoby byly na objevitelské cestě k říši pravdy a svobody. Tím se pak častokrát stanou badatelem z povolání. Ale i pak si udržují svoji autonomii, od nikoho neberou nic jako bernou minci.

Služba
Najdeme u nich aspekt služby, roli spasitele lidstva. Musí se naučit pokoře, ještě i tehdy, když oni jsou ti silnější a talentovanější. Tento aspekt služby pochází z toho pocitu, že jsou nějak zodpovědní za svět (série zlata). Jejich uvědomění je natolik rozšířeno, že pojme celý svět, cítí jednotu se světem. Takže svět musí být dobrý, aby i oni sami mohli být dobří. Chtějí udělat dobře druhým, proto se tedy musí dozvědět, musí vypátrat, co je pro druhé dobré a co je dobré pro ně samé. Služba znamená i to, že opustí své ego, své povrchní Já.

Sexualita
Mají silnou sexualitu. Přitažlivost a odpudivost může být jejich silným rysem, jako elektřina. Elektromagnetismus můžeme pochopit i tak jako fyzický obraz biologické dvojakosti muže a ženy. To může vést až k silným a extrémním formám sexuality, jako je např. sadomasochismus. V sexuálních vztazích se snaží rozvinout a ukázat svou sílu. Přitom chtějí i kontrolovat svoji sexualitu. Mají odpor k tomu, aby je ovládaly pohlavní instinkty.

Mysl
Volnomyšlenkáři, osvícenci, anarchisté. Svobodní zednáři.
Skrytá vážnost, hluboko brázdící myšlenky. Hravost.
Moc, síla, magnetismus.
Kvůli osamocenosti jim nikdo neporozumí, ale ani tehdy neodhálí své nitro.

Mysl: silná, reflektující, dvojúrovňová, opatrný, moudrý, jemný.

Vidiny: světlo a tma

Povolání: vynálezce, vědec, terapeut, psychoterapeut, homeopat

Touhy: autonomie, svoboda, nezávislost, prostor, samospráva, komplexní spiritualita, moudrost, osvícení, pravda, upřímnost

Arogance: často se zdají arogantní, ale je to jen vyjádření jejich silné samostatnosti

Citlivost: na elektromagnetické pole, počítače, televizory, mobilní telefony. Vycítí pocity a myšlenky druhých.

Averze: aby jim někdo vládl, ke škole, k pravidlům, operacím, injekci, povrchnosti, klebetám, povrchní konverzaci, společenskému životu, zábavě, party, neupřímnosti, lži.

Sny: ptáci, dráví ptáci, orel, sup, jestřáb, kočka a pes, výšky, pád, mučení.

Bludy: ptáci, křídla, letání, vývrtka, spirální pohyb.

Mytologie: Herkules

Používaná slova: hluboký, světlý, tmavý, napjatý, těžký.

Oblíbené barvy: modrá, fialová, světlé barvy; nerozhodný co se týče barev (3. stádium)

Obecný popis
Typ: velké oči, dlouhý krk.
Pocit: napětí (3), těžký, nabitý elektřinou.
Počasí: chce chladný den, odpor k šedému a zamračenému dni.
Touhy: maso, mariuhana, alkohol, drogy.
Jídlo: zlepšuje mariuhana, drogy
Spánek: potřeba vydatného spánku.
Fizické: zhoršuje elektromagnetické pole: televize, mobil, počítač.
Příčiny: očkování, potlačení.

Fyzické charakteristiky

Řídící systémy, hlava.

Imunitní systém: alergie, AIDS, vakcinace, autoimunitní choroby, revmatické bolesti, revmatická dna, skleróza multiplex, Sjongrenův syndrom, ulcerativní kolitida, Crohnova nemoc, cukrovka.
Porážka, mozkové onemocnění, krvácení do mozku, mozková příhoda, apoplexie, ochrnutí, jednostranné ochrnutí mozku, afázie.

Bolest hlavy: napětí, tlak; zhoršuje se světlem (3), stresem, společnosti, konverzací, zlepšuje se hlukem a zvrácením. Migréna začíná poruchami vidění: blýskání, blikání, cikcak, tmavé tečky, barevné tečky, slepota, snižuje se zorné pole, hemianopsie.

Oči: problémy se zrakem, zorným polem, zrakovými svaly, oční čočkou. Šedý zákal, zelený zákal, šilhavost, dvojité vidění, sklivcové hemorhagie, krátkozrakost, barvoslepost (2). Konjunktivitida.

Problémy se sluchem, hluchota.
Problémy se štítnou žlázou. Hypertyreóza.
Plícní choroby: granulomatóza, pneumokonióza, brochitida, zápal plic.
Srdce, žíly, krev.
Tlak na hrudníku, tíha, svírání, napětí.
Problémy jater: nekróza, hořkost; zmlácenost.
Otrava, sebeotrava.
Zánět tlustého střeva, průjem. Problémy s ledvinami.
Onemocnění pohlavního ústrojí: varle, nadvarle, zánět nadvarlete, semenné váčky, neplodnost.
Ženy: zápal vaječníku, neplodnost, potrat.
Klouby: těžkost, těžké údy. Dna, kost, chrupavka.
Krev: trombocyty, problémy se srážlivostí.

Diferenciální diagnóza

3. – 17. stádium
Rozdílné lantanoidy se nachází od 3. stádia až po 17. Je to jakoby po sobě následující prvky byly podstupněmi 3. stádia. Vzorec rozdělení na stádia se opakuje mezi lantanoidy uvnitř 3. stádia. Stejně jako v případě fraktálů v teorii chaosu, kde se ten samý vzor opakuje na různých úrovních a v různých mírách.

D.D. 3. stádia
Obě skupiny mají témata pokusu, hledání, zkoušení. Všechny lantanoidy mají aspekt 3. stádia. V případě lantanoidů se to vztahuje k prosazení moci, samosprávy a být sám sebou.

D.D. 6. stádia
Lantanoidy mají i aspekt 6. stádia. Mají těžké úlohy a k jejich vykonání je potřeba velké odvahy. Není snadné přemoci síly duše (stín). A to musí udělat sami, izolovaně od společnosti, skrytým způsobem a to všechno jsou aspekty 6. stádia. Série zlata a i samotné lantanoidy jsou v šesté řadě a vykazují podobnost se 6. stádiem. Číslo šest má v průběhu 17. stádií speciální význam pro moc a naplnění.

D.D. série uhlíku
Série uhlíku vyvine své ego, ale ne zpytují ho a ani ho neovládají. Jsou jen to „co jsou“. Lantanoidy přitom musí myslet na sebe a musí odpoutat své ego od svých pocitů a myšlenek, tím ho uvolní, přerostou ho.

V sérii uhlíku se lidi cítí buď dobře nebo špatně. V případě lantanoidů je špatnou stranou stín, který se snaží přemoci a ovládnout. Série uhlíku je také slovem o sebecti a sebehodnocení, přičemž u lantanoidů je to více o témě samosprávy.

D.D. série železa
Podobají se v tom, jak pracují a dělají věci pro druhé. Protikladné jsou v tom, jak reagují na názory druhých. Pro sérii železa je totiž rozhodující názor druhých. Pro lantanoidy je naopak tento názor vedlejší, jenom brzdící a nepříjemná skutečnost, ale v žádném případě ne něco, co by se počítalo. Dalším rozdílem je vztah k moci. Sérii železa vládnou zákony, králové, šéfové a druzí. Lantanoidy naopak mohou vládnout jenom sobě nebo se o to alespoň snaží. Léky série železa vykonávají normální práci, lantanoidy mají naopak herkulesovské úkoly.

D.D. série stříbra
Jsou podobní v kreativitě, ambici a reflektování. Rozdíl je v tom, že léky série stříbra směřují ven, jsou extroverti: chtějí se lesknout a vystupovat. Lantanoidy jsou introverti, o mnoho více jsou zaujatí sami sebou a svým vnitřním světem. Léky série stříbra chtějí ohromit celý svět, lantanoidy chtějí být pány nad sebou a svými vnitřními silami. Terapeut serie stříbra reflektuje na pacienta. Lantanoid se spíše musí dostat na to samé vnitřní místo, kde je nemocný a odtud musí reflektovat problémy nemocného, proto jsou charismatičtější. Léky série stříbra zaujímá spíše poznání, lantanoidy naopak sebepoznání.

D.D. série zlata
Mají společné témata moci, vidin a sexuality. Léky série zlata musí svou moc použít ve světě, oni jsou skutečnými vůdci a řediteli. Lantanoidy se v obecnosti strání toho, aby byli ředitelmi, protože chtějí řídit sami sebe a ne druhé. Jakoby nejdříve lantanoidy museli najít řízení sama sebe k tomu, aby pak mohli řídit druhé. Musí dokázat, že jsou vhodní na vedoucí pozici.

D.D. Asteraceae (Compositae)
I čeleď Compositae má také téma autonomie: to se projeví při potížích po vakcinaci, averzí k lékářům a lékářským zásahům. U nich typická horečka a chřipka se naopak zřídkakdy objevuje u lantanoidů.

D.D. ptáci
Mají společnou touhu po svobodě a snahu o způsob komplexního pohledu na věc. U lantanoidů chybí téma rodinné starostlivosti, která je u ptáků přítomná.

Zdroj: Jan Scholten, Tajemné lantanoidy
překlad © 2008 vilcakul.extra.hu

Seznam lantanoidů najdete v předchozím článku na toto téma: Jan Scholten Levoča 28. - 30. 3. 2008 (Lanthanoidy)

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=255