Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Homeopatická léčba poranění hlavy
Publikováno: Pátek, 01.11. 2013 - 21:53:15
Téma: dr. Vassilis Ghegas


Traumatické poranění mozku (TBI z anglického Traumatic brain injury), také intrakraniální poranění nebo jednoduše poranění hlavy, je poranění mozku způsobené fyzickým traumatem, které poničí mozek. TBI je jednou ze dvou podmnožin získaných poranění mozku (tou druhou jsou netraumatická poranění mozku, tj. poranění způsobená bez zapříčinění vnější mechanické síly jako například meningitida, mozková mrtvice). TBI může vzniknout uzavřeným poraněním hlavy (není porušená lebka) nebo penetrujícím poraněním hlavy (poranění kůže, lebky i tvrdé pleny (dura mater)). Poničeny jsou různé části mozku, mozkové hemisféry, cerebellum (mozeček) a nebo mozkový kmen (truncus encephali).

TBI dělíme na lehké, střední nebo těžké, záleží to na rozsahu poranění způsobené mozku. TBI může způsobit široké spektrum fyzických, kognitivních a psychických/emocionálních poruch. Zároveň má široký dopad také na široké okolí postiženého. Výsledkem TBI může být jakýkoliv stav od kompletního uzdravení přes trvalou disabilitu až po smrt.

Typy poranění mozku

Otřes mozku (commotio cerebri) – reversibilní porucha CNS (centrální nervové soustavy) bez morfologických změn v mozkové tkáni. Bez trvalých následků.

Pohmoždění mozku (contusio cerebri) – jde o morfologické poškození CNS . Vzniká veliká variabilita ložiskových změn v závislosti na místě poškození.

Roztržení mozku (dilaceratio cerebri) – vzniká přímým poškozením mozku traumatem, většinou ve spojení s poraněním lebky. Stejně jako kontuze se projevuje ložiskovými příznaky, ale s akcentací nálezu a vážnější prognózou.

Posttraumatické komplikace – patří sem epidurální a subdurální hematomy, intrakraniální hematom, edém mozku, pneumocephalus, parézy mozkových nervů, ložiskový neurologický deficit, posttraumatická epilepsie a parkinsonský syndrom.

Příčiny a rizikové faktory

Dopravní nehody týkající se automobilů, motocyklů, jízdních kol a chodců jsou příčinou poloviny všech TBI a zastupují největší část TBI u lidí mladších 75 let. U lidí starých 75 let a více jsou nejčastější příčinou TBI pády. Velké riziko poranění hlavy hrozí také dětem ve věku do pěti let. Přibližně 20% poranění mozku je zapříčiněno násilím, jako je střelné poranění a zneužívání dětí, a asi 3% jsou způsobena sportem. Asi u poloviny poranění mozku hraje roli požití alkoholu.

Následky po poškození mozku jsou většinou nevratné. Časnou a intenzivní rehabilitací se dají některé funkce obnovit. Mezi možná následky poškození mozku patří:

Poruchy motoriky – parézy, plegie, ataxie, poruchy rovnováhy, tremor.

Poruchy kognitivních funkcí – poruchy paměti, pozornosti, orientace, řešení problémů, organizace a posloupnost (plánování).

Poruchy percepce – agnozie, apraxie, syndrom opomíjení, rozlišování pravé a levé strany.

Psychosociální poruchy – snížený náhled, apatie, agrese, porucha iniciace, neklid, labilita, snížená motivace.

HOMEOPATICKÁ LÉČBA PORANĚNÍ HLAVY

Arnica montana (Arn.)

Při vážném poranění hlavy je nejlepší podat jako první lék Arn. Při těchto traumatech je málem vždy přítomno krvácení lebky a okamžité užití Arn. může častokrát dělat divy.

V těchto případech – ať jsou jakékoliv první symptomy – nepředepisujeme podle nich, ale podle etiologie: zranění je základ pro předpis léku /Kent, hlava, poranění, po – Head, injuries of head, after/. Když je pacient po nehodě v bezvědomí a pomočí se, tak je také odpovídajícím lékem Arn. 10M.

Když tvář zraněného hned po nehodě zrudne, má horkou hlavu, ale končetiny jsou studené, pupily jsou úplně roztažené, tak musíme také podat Arn. 10M. /Kent, obličej, barevné změny, rudý, chvění, při – Face, discoloration red, shivering while; Kent, hlava, horko, chlad, s, tělo – Head, heat, coldness of body; Kent, hlava, horko, chlad, s, končetiny – Head, heat, coldness of extremities with/. Je omylem v takovýchto případech podat Bell.

Když po nehodě pacient upadne do bezvědomí a pak se zpětně probere nebo je otupělý, jindy bdělý, tak je také indikovaná Arn. 10M. /Kent, mysl, bezvědomí, odpovídá správně, když je dotázán, ale delirium a bezvědomí se hned vracejí – Mind, unconscioussness, answers correctly when spoken to, but delirium and unconscioussness return at once/.

Vassilis vypozoroval pomocí rentgenových snímků, že se subdurální hemoragie 5 minut po užití Arn. zmenší.

Co se týče potence: při poranění lebky – rozdílně od homeopatické zásady – musíme hned podat vysokou potenci – 10M. Když dobře účinkuje, ale později se objeví relaps /což se v těchto případech může stát rychle/, tak musíme zopakovat lék, v té samé potenci. Při novém relapsu potřebujeme už vyšší potenci 50 nebo 100M.

Lék změňte jenom tehdy, když už Arn. neúčinkuje. V takových případech použijeme 12 následujících doplňkových léků Arn; ty začneme podávat v potenci C200 /když není jiný předpis/.

Opium (Op.)

Indikace:

Když je po užití Arn. zraněná osoba nadále ospalá nebo v bezvědomí, chrčí a má pěnu v ústech /Kent, dýchání, obtížné, pomalé, chrápání, chroptivé – Respiration, arrested, slow, snoring and stetorous/.

V těžkých případech namísto vysokých potencí raději podejte odpovídající potenci C30 nebo C200.

Helleborus niger (Hell.)

Indikace:

Když se přes podání Arn. u zraněného objeví zápal míchy nebo mozkových blan, pro který je charakteristické střídání stuporu a konvulzí.

Když se po užití Arn. nezmírní cerebrální krvácení, stupor a ospalost /Kent, mysl, otupělost – Mind, stupefaction/. Indikovaný i po operaci mozku při stejných symptomech.

Když po užití Arn. přetrvává zápal míchy nebo mozkových blan a nemocný si ve dne a v noci kutálí hlavu /Kent, hlava, pohyby, koulení hlavou ve dne a v noci, se sténáním – Head, motion, rolling head day and night with moaning./.

Belladona (Bell.)

Když má nemocný zápal mozkových blan, má rudý obličej, rozšířené pupily, tak nejdříve po Arn. podáme Bell., později musíme podat Hell.

Lachesis mutus (Lach.)

Indikace:

Když nemocný přes podání Arn. začne mluvit jiným, pro něj dosud neznámým jazykem /nebo neexistujícím/. /Kent, mysl, řeč, cizí jazyk, v – Mind, speech, foreing tongue, in a/.

Když je zraněný ve stavu bezvědomí nebo mluví nahlas sám se sebou /Kent, mysl, delirium, hovorný – Mind, selirium, loquacious/.

Když nemocný svleče všechny šaty z horní části těla /Kent, hrudník, šaty zhoršují – Chest, clothing agg./.

Hyoscyamus niger (Hyos.)

Indikace:

Když se nemocný po Arn. v nevědomém stavu neustále chytá za pohlavní orgán nebo ho ukazuje /Kent, mysl, sahá si na pohlavní orgán – Mind, handles, genitalia; Kent, mysl, nahý chce být, v delirium – Mind, naked wants, to be in delirium; může se objevit i to, že neustále mluví – Kent, mysl, řeč, blábolení – mysl, řeč, žvatlá, leží nahý v posteli, když – Mind, speech, prattling, neked in bed/.

Když po nehodě vážně zraněný pacient nadává, škaredě mluví /Kent, mysl, necudnost, hovor, písně; zpěv, obscénní písně – Mind, lewdness, lewd talk, lewd songs/.

Když pacient po stavu bezvědomí v bdělém stavu nadává a kleje.

Stramonium datura (Stram.)

Když je pohled nemocného stále divoký po užití Op., Hell. nebo Hyos., vrásčité čelo, tak je Stram. odpovídajícím lékem /Kent, obličej, vrásčitý, čelo, centrální příznaky, při – wrinkled forehead, brain symptoms, in/.

Hypericum perforatum (Hyper.)

Když organizmus nemocného dobře reaguje na Arn., ale důsledkem otřesů ho nadále bolí zub /Kent, zuby, nervy, poranění zubních nervů – Teeth, nerves, injuries to dental nerves/.

Aconitum napellus (Acon.)

Když má pacient po podání Arn. vážné emocionální problémy – strach ze smrti nebo všeobecný strach, ke kterému se přidruží palpitace a třes /Kent, mysl, bludy, zemřít, myslí, že se chystal – Mind, delusion, die, thought he was about to/, tak je Acon. odpovídajícím lékem, ve vysoké potenci 1 nebo 10M.

Ipecacuanha (Ip.)

Když se pacient po Arn. cítí lépe, ale musí bez přestání zvracet, tak Ip. předejde dehydrataci.

Veratrum album (Verat.)

Je indikováno tehdy, když nemocný po Arn. je neklidný a má průjem i se zvracením.

Mercurius solubilis (Merc.)

Je indikováno tehdy, když nemocný po nehodě začne koktat, tečou mu sliny a smrdí mu dech.

Phosphoricum acidum (Ph-ac.)

Když se nemocný po podání Arn. stane lhostejným /Kent, mysl, lhostejnost, všechno, ke – Mind, indiferent to everything/ a k tomu ještě zapomnětlivým, tak je Ph-ac. odpovídajícím lékem.

Natrium sulphuricum (Nat-s.)

Když po užití Arn. ještě po půl roce nevymizí následky nehody a nemocný je v depresi, tak bude Nat-s. dobrým lékem.

Nat-s. je i užitečným lékem na léčbu chronických chorob po nehodě.

Cicuta virosa (Cic.)

Indikace:

Když se po dlouhé době po zranění chování pacienta stane dětinským.

Když má nemocný po poranění hlavy závrať a Nat-s. mu nepomůže /Kent, závrať, poranění hlavy, po – Vertigo, injuries on head, after/.

Plumbum metallicum (Plb.)

Je indikované, když je nemocný po užití Arn. zapomnětlivý a po nehodě došlo k poškození mozkových buněk.

Poznámka:

Při hemiplegii po nehodě nemůžeme očekávat úplné vyléčení, ale někdy se výrazně zmírní potíže.

Když miminko nebo malé dítě utrpí poranění hlavy po pádu z výšky, tak je indikovaná Arn. 1M, když dítě neztratilo vědomí, protože tím můžeme předejít krvácení. Vassilis má tu zkušenost, že když zraněný dostane hned po nehodě Arn., tak je málem jisté, že se úplně vyhneme veškerému poškození, ale v opačném případě nám může zranění hodně ublížit.

S těmito symptomy po nehodách se v první řadě setkáme na nervovém oddělení, v záchranných službách nemocnic. Homeopat se všeobecně dozví tyto informace od blízkých zraněných pacientů ležících v nemocnicích. Vassilis předepíše homeopatický lék a poprosí blízké pacienta, aby ho dali nemocnému.

Případ z mé praxe byl odebrán 16. 07. 2013

Jedna má pacientka mě poprosila o pomoc při léčbě syna její sestřenice. Napsala, že syn její sestřenice měl před 14 lety autonehodu, po ní byl dlouho v kómatu, momentálně je na vozíku. Doma se dokáže pohybovat držením se o stěnu. Problém je v tom, že je v posledním čase dost agresivní, obviňuje otce za to, co se mu stalo. Při nehodě otec přítomný nebyl a ani ji nezavinil a jeho syn řídil auto sám. V současné době tento pacient nechce žít. Moje sestřenice si s ním už neví rady, co má s ním dělat, syn má výbuchy zlosti vůči otci, vůči matce ne. Jeho matka je s ním stále doma, pečuje o něj, ale když potřebuje jít pryč, tak se bojí je nechat samé dva spolu doma. Teď je to o to horší, že jeho otec je nemocný a nechodí do práce, tudíž je stále doma. Dala jsem jí Váš kontakt, prosím Vás o pomoc, moje sestřenice je už z toho celá zoufalá.

Případ byl odebrán bez pacienta po telefonické dohodě následující den, mluví o něm jeho matka. Její syn měl autonehodu v roce 1999 a v poslední době se objevily problémy s jeho agresivitou vůči otci.

Pacient má 34 let a nechce být na světě, nechce žít. Minulý týden byl agresivní vůči svému otci. Jeho stav se zhoršil, když měl 5 let po nehodě setkání ze školy, poté se velmi změnilo jeho chování, začal mluvit o tom, na co žije, proč je na světě, aby ho zastřelil, utopili, dali mu pistoli. Má stavy zuřivosti, záchvaty, budí se ráno ve 4 nebo o půl páté a jen řve a řve, nedokáže ho matka uklidnit, dává mu SEDATIF PC a B-komplex. Stále je v minulosti, chtěl jít na vysokou školu. Po SŠ šel na rok dělat a tehdy se mu stala ta nehoda, byl po ní 25 dní v kómatu, dlouho byl v nemocnici v hlavním městě a i v blízké okresní.

Neslyší dobře, nemluví, pravé ucho mu nefunguje dobře, nechce jít ven. Stále je v minulosti a nechce být na tomto světě. Chemické léky ho mění. Má poškozený mozek, mění se jeho osobnost. Předtím v životě nezvedl hlas, vždy byl v pohodě. S otcem se neví dohodnout, otec stále chce říct svůj názor, to vytočí syna k zuřivosti. Má přitom červenou hlavu, jakoby náběh na epileptický záchvat, ale ještě ho neměl. S matkou nemá záchvaty zuřivosti, zlosti, hněvu. Už nebyl 7 měsíců venku, naposledy v prosinci.

Diagnóza?

Poškozený mozkový kmen – polytrauma s kraniocerebrálním poraněním.

Po nehodě: Komatozní pacient SPNO, hemotorax, levostranná bronchopneumonie.

CT – hemocefal, SDH F bilat, difuzní edém mozku.

Progrese hygromu Fbilat – operace (Hygroma subderalo Fbilat).

Analýza (použité rubriky)

Etiologie: poranění hlavy při autohavárií.

Hlava, otřes mozku
Mozek, otřes mozku
Mozek, zranění, otřes, po
Mysl, nevědomí, kóma
Mysl, dětinské chování
Mysl, jekot
Mysl, společnost, odpor k
Mysl, zlost, vztek
Mysl, násilné chování
Mysl, opovržlivý
Mysl, zášť, pocity
Mysl, sebevražedné sklony
Obličej, rudý obličej
Záda, opistotonus

Terapie
Doporučena jedna dávka homeopatika Cicuta virosa v potenci C200, kontrola za měsíc. Matka bude průběžně telefonicky informovat o stavu syna každý týden.

Kontrola případu 12. 08 2013

Vyhodnocení kontroly
Homeopatikum Cicuta virosa ovlivnilo pacienta na všech úrovních, kde můžeme pozorovat změny k lepšímu. Světlo se přesunulo z hlavy i do nižších částí těla, proto začal více cvičit – jezdit na kole a dělat sklápěčky. Ke zlepšení došlo i v psychice a dokonce se objevilo i prociťování některých emocí.

13. 8. 2013 – doporučeno podání homeopatika Cicuta virosa C200, 1 dávka (3 kuličky). Kontrola po měsíci, bude telefonovat 26. 8. 2013!

Homeopatikum bylo třeba opakovat v 2 týdenních intervalech, aby nedošlo k hlubším relapsům do předchozího stavu. Pacient dostal každé 2 týdny jednu dávku homeopatika. Od poslední dávky jsme čekali málem měsíc, během této doby byl jeho stav celkem stabilizovaný. Když se znovu objevily potíže, tak jsem se rozhodl doporučit homeopatikum Cicuta virosa, potence C200, každý týden jednu dávku. Pak podle vývoje případu uvažuji o podání Cicuty virosy 1M, které třeba objednat z Rakouska, protože u nás není k dostání.

Celková terapie
3 dávky Cicuta virosa C200 – 16. a 29. července; 12. srpna 2013.
3 dávky Cicuta virosa C200 – 10., 17. a 24. září 2013.

30. 09. 2013
Podána Cicuta virosa 1M 1 dávka (3 kuličky)!

08. 10. 2013
Matka telefonuje, že je u syna od podání homeopatika stabilizovaný stav: úplné zlepšení na mentální a emocionální úrovní, a už nevyvolává žádné konflikty s otcem. Doporučeno čekat, zavolá zase za týden.

21. 10. 2013
Po relapsu doporučeno užívat homeopatikum Cicuta virosa 1M každý třetí týden, zavolá zase za týden.

28. 10. 2013
Matka telefonuje, že je u syna od druhého podání homeopatika Cicuta virosa 1M celý týden stabilizovaný stav: úplné zlepšení na mentální a emocionální úrovní, a už nevyvolává žádné konflikty s otcem. Minulý týden se objevil náznak úsměvu, matka ho neviděla už 14 let se usmát. Více si prohlíží fotografie ze školy a zaujímá se více o okolní dění.
Doporučeno čekat, zavolá zase za týden.

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Traumatické_poranění_mozku
Vassilis Ghegas: Přednášky z klasické homeopatie, svazek "G".
Případ poranění hlavy při autonehodě z mé praxe (vilcakul)

volný překlad © 2013 vilcakul





Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=488