Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky

Vrstvy léků a vrstvy chorob
Publikováno: Sobota, 24.02. 2007 - 20:35:14
Téma: dr. Vassilis Ghegas


A. ÚVOD
- Homeopat, který se už delší dobou zaobírá homeopatií, dokáže pacienty zařadit do tří kategorií:
• A kategorie: Báječné případy, které se po jednom nebo dvou lécích během krátkého času zázračně vyléčí.
• B kategorie: Fantastické případy, které se dokonale vyléčí po několika letech třemi až čtyřmi léky.
• C kategorie: Neúspěšné případy, které se nevyléčili ani po více než pěti lécích.
- Nezáleží na patologii a na názvu nemoci, že který pacient do které kategorie bude patřit!

Např.: Každý praktikující homeopat pozná nemocného trpícího sklerózou multiplex ( SM ), který patří do kategorie A, B nebo C.

• Nemocný kategorie A trpící SM, se uzdraví jediným lékem a deset let zůstane zdravý.

• Pacient kategorie B se SM, se uzdraví třemi až čtyřmi léky po několikaleté léčbě a zůstane deset let zdravý.

• Nemocný s SM patřící do kategorie C se i po deseti letech léčby a po vícero lécích má lepé jenom v malé míře. Mají méně problémů s močovým měchýřem, paralytické symptomy se zmírnily, atd., ale nemoc v základě zůstala beze změny.

- Je jisté, že tyto tři kategorie objevující se v praxi jsou nezávislé na připravenosti homeopata, ale velice závisí na přítomné miasmatické vrstvě pacienta a na miasmatické vrstvě nemocí.

- Jsou takový lidé, kteří jsou miasmatický, tak vážně zatížení, že nestačí jeden život na to, aby se od něj osvobodily. To je důvodem toho, proč jsou neléčitelní a můžeme jim poskytnout jenom paliativní léčbu.

- Několik homeopatů vzteká tato skutečnost a vytrvale se snaží roky vyléčit nemocného patřícího do kategorie C – tak, jako by to byl případ kategorie A – úplně zbytečně. Hodně jich ztratí víru, stanou se zklamanými, druzí si myslí, že nerozumí homeopatii a opustí tuto dráhu. Jsou takový, kteří se proto zklamali v homeopatii – bezdůvodně -, protože mají pocit, že nefunguje podle jejich nadějí a hledají jinou alternativu.

- Stinnou stránkou homeopatické léčby je to, že nemocný kategorie A bude deset let po léčbě natolik zdravý, že nevyhledá znovu homeopatickou ordinaci; pacient patřící do skupiny B se také nevrátí zpátky, vždyť se cítí dobře, a tak se potom homeopat vždy ocitne vůči nemocným patřících do kategorie C a je nucen poslouchat jejich nejnovější potíže. Když se nenaučí, co je třeba učinit s těmito nemocnými, tak se přirozeně zklame ve své práci.

- To vůbec neznamená to, že by nebyly podstatné znalosti homeopata! Dokonce je neodpustitelné, aby neměl širokosáhlé znalosti ve světě Materie Mediky. Vedle toho musí mít srozumitelné homeopatické myšlení a vytříbené smysly. Pomoci těchto schopností musíte najít ten lék, který je ve chvíli konzultace přítomen! Když je přítomno více obrazů léku, tak on musí rozhodnout, který je dominantní.

B. VRSTVY LÉKŮ

- Můžete se vyhnout hodně zklamání, když po druhém nebo třetím rozhovoru vyhodnotíte pacientovu reakci.

- Čím dříve přijdete na to, do které kategorie patří nemocný, tím dříve se dozvíte, s jakými výsledky můžete počítat.

Pacienti patřící do kategorie A

- Tito lidé mají silný obranný systém. Mají zapotřebí jednoho, maximálně dvou homeopatických léků.

- Když dostanou patřičný lék, jejich zdravotní stav se výrazně zlepší. Zmizí všechny jejich potíže a v dalších letech svého života nevyhledají homeopata.

- Někdy je i potřeba druhého léku, ale ten je snadné najít, je možné i to, že je to zrovna komplementární lék předcházejícího léku!

- Tito lidé pošlou stovky nových pacientů k homeopatovi a udělají ho slavným zázračnými příběhy o homeopatii. Je nasnadě, že jimi poslaní nemocní dorazí s příliš vysokými očekáváními na první konzultaci.

- Pacienti patřící do této kategorie se nevrátí zpět nebo jenom zřídka s mírnými obtížemi, které se dají výborně léčit i s malými léky.

Pacienti patřící do kategorie B

- U těchto lidí je jejich obranný systém zakryt třemi nebo čtyřmi vrstvami.

- Takovým lékem musíte začít léčbu, který bude schopen pohnout s nejvyšší (horní) vrstvou, potom s druhou atd.

- Po každém takovém léku během půl až jednoho roku nastane vážný posun vpřed ve směru k úplnému zdraví pacienta, až do té doby, dokud se neobjeví následující vrstva.

- V této skupině se dá dosáhnout během tří až čtyř let ten samý výsledek – to je úspěšná léčba vícero vrstev -, jako u nemocných patřících do kategorie A, kteří najednou mohou stoupat i čtyři úrovně.

- I tito lidé pošlou hodně nových nemocných, kteří ale přijdou s „reálnějšími“ očekáváními, protože je obeznámili s tím, že je třeba času, než jim bude lépe.

- Tyto pacienty je třeba velmi přesně léčit a ohleduplně sledovat jejich případ. Protože, když moc rychle přejdete na jiný lék nebo zanedbáte léčit nejvyšší vrstvu, tak po určitém čase pomotáte případ (poukazuje nato to, když po výborných počátečních výsledcích se pozastaví zlepšení).

Pacienti patřící do kategorie C

- Obranný systém je zatížen více než pěti miasmatickými vrstvami.

- Tito lidé se obecně nemohou úplně uzdravit, ale paliativní homeopatická léčba jim může pomoci. Jejich obranný systém je moc slabý k tomu, aby vytlačil na povrch jasný obraz léku.

- Někdy dobře reagují na první lék, dokonce i na druhý, ale má to za výsledek jenom malou změnu v jejich zdravotním stavu.Většina se jich v naději na uzdravení vždy vrátí.

- Část jich přeruší léčbu a řeknou druhým, že jim homeopatie nepomohla.

- I v nejlepším případě jim můžeme jenom pomoci při akutních potížích, někdy pozastavit vývoj choroby, ale je nemožné je úplně vyléčit!

- Po dlouhodobé ( 5 – 10 let ) odborné léčbě je představitelné, že se díky mnoha malým částečným výsledkům zlepšil jejich zdravotní stav.

- Někdy po dlouholeté léčbě, po určitém akutním léku je pozorovatelné náhlé zlepšení ve větším měřítku u těchto nemocných. Následně potom zřídkakdy vyhledají homeopata, protože mají doopravdy méně problémů. I to je dostatečná příčina pro pokračování v terapií, když tak chce nemocný. Je přitom velmi důležité, abyste si nevytyčil ireální cíle! Upřímně musíte říci nemocnému, že nemůže doufat v úplné vyléčení, v dočasnou pomoc naopak ano.

C. VRSTVY CHOROB

- Je možné to, že vnímavost pacienta ( náchylnost k nemoci ) je následkem dvou, tří nebo čtyř miasmatických vrstev chorob. K léčbě této vnímavosti je někdy potřeba na každou vrstvu nemoci jiné vrstvy léku. Tehdy se může stát, že pacient dostane nemoc nacházející se na vyšší úrovni a tím propadne zpět do kategorie C. U některých se přitom po delším čase vyléčí všechny vrstvy nemoci a budou i mentálně - emocionálně zdraví. U jiných se vyléčí jenom povrchní vrstvy, přičemž hlubší mentálně – citové poruchy zůstanou nedotčené.

Např.: Pacient přijde na konzultaci s chronickým žaludečním vředem. Z anamnézy choroby víme, že dříve trpěl konjunktividou, pak sinusitidou. Problémy se žaludkem asi během dvou roku po třech dobrých lécích zmizely. Pacient potom relapsoval a znova dostal sinusitidu. Po dobu dvou let, při zánětech dostával vhodné léky. Symptomy sinusitidy zmizely, ale vrátila se konjunktivitida. I to zmizelo po dobrém léku. V případě zlepšení mentálního – citového – energetického stavu nemocného se dá říci, že je úplně vyléčen, takže patří do kategorie B. U nemocného kategorie C z pohledu vrstev nemoci došlo jenom k povrchnímu zlepšení.

Je pozorovatelné, že v tomto příkladě se vrstvy chorob vyléčily ve směru Heringových zákonů ( zevnitř ven ), a to je všeobecně přesné znamení.

- Např.: Dobře známá analogie: pacient s ekzémem, u kterého se vyvinulo astma a následkem homeopatické léčby se u něj znovu objevil ekzém. V tomto případě se nemocný patřící do kategorie A úplně vyléčil jedním lékem, zmizelo jeho astma a i ekzém. U kategorie B jedním lékem zmizelo astma a několika dalšími léky i ekzém. U nemocného patřícího do kategorie C se příležitostně dalo pomoci různými léky od astmatických záchvatů a několika jinými léky od nepříjemného kožního problému.

- Jeden dva nemocní se zaseknou v určité vrstvě, a kvůli tomu homeopat dokáže najednou vyřešit jenom akutní problém.

D. ZVÝŠOVÁNÍ ÚROVNĚ ZDRAVÍ

- V zájmu úplného posouzení a k lepšímu použití tohoto hlediska vyhodnocení je vhodné přečíst knížku G. Vithoulkase: Homeopatická věda ( The Science of Homeopathy ).

- Dá se říci, že úroveň zdraví pacienta se zvyšuje tehdy, když má díky homeopatické léčbě méně potíží a vzrostla jeho kreativita, stejně na mentální – emocionální a fyzické úrovni.

- Tento rozvoj může nastat progresivně, ale většinou se to děje menšími – většími skoky. Pacienti patřící do kategorie A už dokážou i díky jedinému dobře vybranému léku učinit obrovský skok „od spoutanosti chorobou“ k „osvobození od choroby“ ( tento skok nazývají: „dosažení svobody“ ). Pacienti patřící do kategorie B postupují menšími skoky a ti, kteří patří do kategorie C praktický žádnými.

- Čím je silnější obranný systém organizmu, tím je snadněji schopen vytvořit přesný obraz léku. Čím je přesnější obraz léku, tím ho snadněji homeopat rozezná a organizmus tím rychleji dostane pomoc. Tím jsou dány všechny skutečnosti k vynikající reakci a k velkému skoku směrem k lepšímu zdraví.

- V případě akutní nemoci několik minut nebo během několika hodin po užití potřebného léku nastane změna symptomů. Např.: U pyelonefritidy po užití BRY. je pozorovatelná bolest směřující ke tříslu; po BERB. časté nucení na močení a nastoupí dočasná dysurie a po SARS. zmizí všechny potíže.

- U chronických nemocí – je to právě naopak – jen několik týdnů po užití léku je zakoušená změna v zdravotním stavu nemocného. Např.: V případě bolesti hlavy trvající deset let je po čtyřech týdnech pociťováno, že je pacient optimističtější, lépe se koncentruje, má lepší pocit pohody, je aktivnější, dále ho řidčeji bolí hlava a ne natolik silně.

E. ZÁVĚR

- Společné zařazení vrstev léků, vrstev nemocí a nemocných do tří kategorií tvoří takový teoretický model, který dokáže poskytnout pomoc k dobré analýze a porozumění homeopatické praxe.

- Když léčbou nedosáhnete vždy vytouženého výsledku, praktické použití tohoto způsobu Vás ochrání od toho, abyste se po dlouhé době zklamali v homeopatii.

- Členění pacientů do kategorie A, B, C závisí na životním způsobu daných lidí ( venkov, město ). Větší část lidí žijících blíže k přírodě patří do skupiny A. Velká většina lidí žijících způsobem života odtrženého od přírody, bude naopak patřit do skupiny C. U nemocných kategorie A – z dědičných důvodů – je méně častý stres, smutek, intelektualismus, zvyšující se potřeba alopatické léčby, škody zapříčiněné chemickými látkami atd. Nejčastější je kategorie B, přičemž počet lidí patřících do kategorie C závratně vzrůstá. V současnosti čím dál tím více kojenců trpí chronickými nemocemi, což bylo v minulosti charakteristické jenom pro starší generaci.

- Ať Vám spokojený úsměv pacientů patřících do kategorie A pomůže v přijetí toho, že nedokážete každému pomoci.

K doplnění: Nezapomeňte to, že ještě i nemocní kategorie C se vícekrát cítí lépe od homeopatie, než alopatie!

Je uspokojující vědět to, že ne my rozhodujeme „o životě, nemoci, smrti“, ale často máme v moci zlepšit kvalitu života.

Zdroj: Vassilis Ghegas: Přednášky z klasické homeopatie

překlad (c) 2007 vilcakul.extra.hu

Tento článek si můžete přečíst na webu Homeopatie,alternativní medicína,homeopatická léčba,homeopatické léky
http://vilcakul.extra.hu

Tento článek najdete na adrese:
http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=62